Oddzwonimy wkrótce!


Twoja wiadomość została wysłana!


German English Espanol Italian China French Polish
Wejście dla dilerów

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (dalej - Polityka prywatności) dotyczy wszystkich informacji, które sklep internetowy „CONDTROL” (dalej - „CONDTROL”) z domeną  http://www.condtrol.com może otrzymywać o Użytkowniku podczas korzystania z tej strony.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Korzystanie z witryny «CONDTROL» przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności i warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
1.2 W razie braku zgody na warunki zawarte w Polityce prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania ze strony «CONDTROL».
1.3 Przekazując «CONDTROL» swoje dane osobowe, Użytkownik dobrowolnie, z własnej woli, wyraża zgodę na przekazywanie, wykorzystywanie i ujawnianie jego danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.
1.4 Celem niniejszej Polityki prywatności jest zapewnienie ochrony wolności i praw człowieka i obywatela podczas przetwarzania jego danych osobowych, w tym ochrony prawa do prywatności, prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, przed nieautoryzowanym  dostępem i ujawnieniem.
1.5 Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko strony «CONDTROL». Sklep internetowy nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których Użytkownik może być przekierowany klikając linki dostępne na stronie «CONDTROL».
1.6 Administrator strony internetowej «CONDTROL» nie weryfikuje dokładności danych osobowych podanych przez użytkownika strony internetowej «CONDTROL».

2. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

2.1 Przedmiotem niniejszej polityki prywatności są dane osobowe Użytkownika, które świadomie i dobrowolnie przekazuje on do Administratora strony «CONDTROL».
2.2 Informacje podane przez użytkownika na stronie «CONDTROL»:
- Imię i nazwisko
- Adres e-mail 
- Telefon
- Adres dostawy towaru
- W przypadku osób prawnych dodatkowo: nazwa organizacji i NIP
«CONDTROL» zbiera również pewne informacje do celów statystycznych, na przykład:
- adres IP użytkownika;
- Data, godzina i liczba wizyt;
- Adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę firmy;
- Informacje na temat odwiedzanych stron, przeglądania banerów reklamowych;
- Informacje dostarczane przez przeglądarkę (typ urządzenia, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny itp.).
2.3 Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej podlegają bezpiecznemu przechowywaniu i nieprzekazywaniu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w punkcie 4.3. i 4.4. niniejszej Polityki prywatności.

3. CELE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

3.1 Administrator strony internetowej CONDTROL może wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu:
3.1.1 Identyfikacji Użytkownika w celu realizacji zamówienia i (lub) zawarcia umowy kupna-sprzedaży towarów zdalnie.
3.1.2 Utworzenia konta dla uproszczenia procesu zakupowego.
3.1.3 Otrzymania informacji zwrotnych od klientów, zapewnienia efektywnej obsługi klienta.
3.1.4 Powiadomienia Użytkownika strony  «CONDTROL» o stanie Zamówienia.
3.1.5 Dostarczania, za zgodą Użytkownika, ofert i informacji o promocjach, nowościach, newsletterów.

4. CZAS I METODY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Okres przechowywania danych osobowych odpowiada czasowi niezbędnemu do osiągnięcia celów, opisanych w niniejszej Polityce prywatności, z wyjątkiem sytuacji, gdy dłuższy okres przechowywania danych i informacji jest konieczny zgodnie z przepisami prawa lub jest dozwolony przepisami.
4.2 Niniejsza Polityka przewiduje przetwarzanie danych osobowych w dowolny sposób przewidziany przez prawo, w tym przez zbieranie, rejestrowanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacje, zmiany), wydobywanie, używanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie), depersonalizacja, blokowanie, usunięcie, zniszczenie danych osobowych.
4.3 Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych  przez Administratora stronom trzecim, w szczególności służbom kurierskim, operatorom pocztowym, systemom elektronicznym i dostawcom, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika, złożonego na stronie internetowej «CONDTROL», w tym dostawy towarów.
4.4 Dane osobowe użytkownika mogą być przekazane uprawnionym organom władzy państwowej Federacji Rosyjskiej wyłącznie na podstawie i w sposób określony prawem Federacji Rosyjskiej.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Administrator strony wdraża niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi niezgodnymi z prawem działaniami osób trzecich, a mianowicie:
- Zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych użytkowników, a także działań specjalnych w kierunku nośników danych osobowych.
- Zapobieganie wyciekom danych osobowych za pośrednictwem kanałów komunikacji i w inny sposób;
- Wykrywanie włamań, ataków sieciowych i ich eliminacja.
- Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem przy użyciu aktualnych programów antywirusowych.
5.2 Administrator strony wraz z Użytkownikiem podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapobiegania stratom lub innym negatywnym skutkom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

6. INNE POSTANOWIENIA

6.1 We wszystkich innych aspektach, nieuwzględnionych bezpośrednio w Polityce prywatności, Spółka zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów ustawy federalnej z dnia 27 lipca 2006 r. Nr 152 – FZ  „O danych osobowych”
6.2 Wszelkie sugestie, skargi, recenzje lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy zgłaszać drogą pocztową na adres: 454084, Czelabińsk, ulica Tagilskaja, 30; lub na adres mailowy market@condtrol.com
6.3 Administrator strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody Użytkownika.
6.4 Nowa Polityka prywatności wchodzi w życie od momentu opublikowania jej na stronie «CONDTROL», chyba że nowa wersja Polityki prywatności stanowi inaczej.